Nawigacja

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BUKOWNIE
NA LATA 2015-2020

motto:
 

„ Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze”

Nazwa i adres placówki:

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bukownie
ul. Sławkowska 133
32-332 Bukowno
woj. małopolskie

 

Historia szkoły:   
 

Początki szkolnictwa w naszej dzielnicy sięgają roku 1918, jednak ówczesna siedziba szkoły została zniszczona w czasie II wojny światowej. Obecny budynek powstał dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej i został oddany do użytku w 1952 roku. W 1999 roku nadano Szkole Podstawowej nr 2
w Bukownie imię Władysława Stanisława Reymonta. W 2002 roku odbyły się obchody pięćdziesięciolecia szkoły połączone z otwarciem nowej części budynku wraz z salą gimnastyczną. Od 2003 roku absolwenci szkoły podstawowej mogą kontynuować swoją edukację w Gimnazjum nr 2.

Tradycje naszej szkoły:

 

 1. Ślubowanie uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum.
 2. Obchody Święta Edukacji Narodowej, Dnia Patrona, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka itp.
 3. Apele z okazji świąt państwowych: Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja.
 4. Prezentacja programu artystycznego podczas obchodów ww. świąt z udziałem mieszkańców naszego miasta – współpraca z organem prowadzącym szkołę; odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, opieka nad krzyżem ufundowanym w 1938 roku przez społeczność lokalną oraz harcerzy z Dąbrowy Górniczej.
 5. Udział w akcjach i kiermaszach charytatywnych – WOŚP, Góra Grosza, projektach organizowanych przez Unicef, a także ekologicznych – Sprzątanie Świata, obchody pierwszego dnia wiosny, Dnia Ziemi itp.
 6. Organizowanie apeli okolicznościowych (jasełka, walentynki, andrzejki), a także dyskotek i zabaw szkolnych.
 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, organizacjami oraz placówkami oświatowymi.

 

Certyfikaty uzyskane przez szkołę:

 

 1. Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki – udział projektach organizowanych przez UNICEF Polska
 2. Certyfikat „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”
 3. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji poświadczający udział szkoły w Ogólnopolskim Programie Edukacyjno-Terapeutycznym ORTOGRAFFITI
 4. Certyfikat Bezpiecznej Szkoły.
 5. Certyfikat „Aktywnej szkoły – aktywnego ucznia”.

 

I. Proces opracowywania koncepcji pracy szkoły.

1.1  Podstawa prawna opracowania koncepcji:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) - - -  - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17),
- Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).

1.2. Dokumentacja szkolna wykorzystana do opracowania koncepcji
- Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Bukownie, Statut Gimnazjum nr 2 w Bukownie, Statut Zespołu Szkół nr 2 (wraz z załącznikami),
- wnioski zespołu wychowawczego oraz zespołów przedmiotowych,
- wnioski zespołów zadaniowych,
- wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły,
- wnioski i spostrzeżenia nauczycieli, uczniów i rodziców,
- wyniki ewaluacji wewnętrznej,
- wyniki ewaluacji zewnętrznej.

1.3. Sposób tworzenia koncepcji:
- powołanie na posiedzeniu połączonych zespołów samokształceniowych nauczycieli do opracowania koncepcji pracy szkoły;
- przedstawienie projektu koncepcji pracy szkoły i jego analiza na posiedzeniu Rady Rodziców;
- przedstawienie projektu koncepcji pracy szkoły i jego analiza na spotkaniu Samorządu Uczniowskiego;
- przedstawienie opracowanej koncepcji pracy szkoły i jej przyjęcie uchwałą Rady Pedagogicznej 10.09.2015.

1.4. Sposób zapoznania z koncepcją całej społeczności szkolnej
- uczniowie – na apelach i lekcjach i wychowawczych,
- Samorząd Uczniowski – w trakcie zebrań,
- Rada Rodziców – w trakcie posiedzeń,
- rodzice – podczas zebrań z wychowawcami klas.

1.5. Sposób upublicznienia koncepcji
- umieszczenie koncepcji na tablicy informacyjnej w sekretariacie szkoły, na korytarzu, w pokoju nauczycielskim oraz w Kąciku Informacyjnym;
- publikacja koncepcji na stronie internetowej szkoły. 


 

II. Wizja i misja szkoły:

2.1 Misja szkoły

 

Jesteśmy szkołą przyjazną uczniowi, dążącą do jego wszechstronnego rozwoju i przygotowującą go do dalszego kształcenia. Cenimy twórczą inicjatywę, pomysłowość i zaangażowanie uczniów oraz dobrą współpracę z rodzicami, innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami i organizacjami. Nasz system wychowawczy opiera się o zasady demokracji  i indywidualizacji, czego przykładem tego działający Samorząd Uczniowski. O wszechstronny rozwój uczniów poprzez atrakcyjną formę zajęć obowiązkowych oraz pozalekcyjnych dba wysoko wykwalifikowana kadra, która stale podnosi swoje kompetencje. Sprzyjają temu obiekty sportowe, pracownie komputerowe i sale lekcyjne stale wyposażane w nowoczesne pomoce naukowe.  Naszym wychowankom zapewniamy szeroko pojętą opiekę: w szkole funkcjonuje stołówka, dzieci korzystają z bezpłatnego dowozu do szkoły. Zarówno rodzice jak i uczniowie mogą korzystać z fachowej pomocy pedagoga, logopedy i psychologa szkolnego. W naszej dzielnicy szkoła spełnia również funkcję kulturalną i rekreacyjną, jest także miejscem zebrań obywatelskich oraz siedzibą komisji wyborczej. Służymy zatem uczniom, ich rodzicom i społeczności lokalnej.

2.2  Wizja szkoły

 

Nasza szkoła oferuje:
w zakresie kształcenia:
- zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności z każdego przedmiotu,
- wykwalifikowaną i stale dokształcającą się kadrę pedagogiczną,
- możliwość korzystania z nowoczesnych źródeł informacji,
- kształtowanie postaw samodzielności i samokształcenia,
- rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i uzdolnień uczniów,
- przygotowanie do życia we współczesnej Europie poprzez naukę języków obcych;

w zakresie działań opiekuńczo – wychowawczych:
- bezpieczeństwo oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną,
- dbanie o dyscyplinę, ład i porządek,
- naukę poszanowania cudzego mienia i pracy innych,
- wpajanie idei poszanowania wartości demokratycznych, praw dziecka i człowieka,
- rozwijanie poczucia przynależności do regionu i szacunku do tradycji,
- promowanie przedsiębiorczości i zdrowego stylu życia.

 2.3  Model absolwenta


Absolwent Szkoly Podstawowej nr 2 w Bukownie jest przygotowany i zmotywowany do kontynuowania edukacji. Odznacza się samodzielnością, wysoką kulturą osobistą, odpowiedzialnością, empatią wobec innych, tolerancją wobec ludzi o odmiennych  zwyczajach, poglądach i przekonaniach. Jest zaangażowany w życie społeczne, zna swoje mocne oraz słabe strony i potrafi to wykorzystać
w planowaniu i organizowaniu swojej kariery zawodowej. Ma poczucie przynależności do regionu, szanuje tradycję, jest otwarty na wyzwania współczesnej Europy. Dba również o środowisko i promuje zdrowy styl życia.

III. Cele szkoły:

3.1  Cele strategiczne
3.1.1.Poprawa efektów kształcenia i wyników egzaminów zewnętrznych.
3.1.2. Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych szkoły.
3.1.3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
3.1.4. Właściwa organizacja i zarządzanie szkołą.
3.1.5. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
3.1.6. Edukacja zdrowotna i profilaktyka.

3.2 Cele szczegółowe:

3.2.1.W zakresie poprawy efektów kształcenia i wyników egzaminów zewnętrznych:
- przygotowanie uczniów do dalszej edukacji - nabywanie przez nich wiadomości i umiejętności dzięki atrakcyjnej ofercie edukacyjnej, umożliwiającej realizację podstawy programowej,
- zapoznanie uczniów z zasadami egzaminów zewnętrznych i standardami wymagań egzaminacyjnych,
- dążenie do osiągania przez uczniów wysokich wyników ze sprawdzianu i egzaminów,
- umożliwienie  uczniom dostępu do różnorodnych zajęć dodatkowych;
- wzmacnianie aktywności uczniów poprzez realizację projektów edukacyjnych, motywowanie ich do pracy nad samokształceniem;
- indywidualizacja nauczania - promowanie i wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych, pomoc wychowankom mającym trudności w nauce;
- systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz analizowanie wyników egzaminów próbnych i zewnętrznych oraz  wdrażanie wniosków do procesu edukacyjnego.

3.2.2. W zakresie realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych szkoły:
- udzielanie fachowej pomocy i wsparcia uczniom i ich rodzicom,
- kształtowanie właściwych postaw u dzieci, respektowanie norm społecznych, współpraca z rodzicami, angażowanie ich w życie placówki oraz włączanie do procesu decyzyjnego,
- propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych;
- przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
- kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych;
- eliminowanie przejawów agresji, przemocy i demoralizacji;
- organizowanie zajęć świetlicowych.

3.2.3. W zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym:
- promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,
- współpraca z lokalnymi instytucjami, placówkami i organizacjami,
- udostępnianie sal lekcyjnych organom samorządu lokalnego (zebrania mieszkańców z władzami miasta, siedziba komisji wyborczej),
- współpraca z samorządami dzielnic, szczególnie znajdujących się w obwodzie naszej szkoły,
- udział uczniów w imprezach kulturalnych, akcjach charytatywnych,
oraz konkursach i uroczystościach organizowanych na terenie miasta,
- włączanie rodziców w bieżącą działalność szkoły,
- wdrażanie programu edukacji patriotycznej i obywatelskiej;
- gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania oraz planowania oferty edukacyjnej.

3.2.4. W zakresie właściwej organizacji i zarządzania szkołą:

a. właściwa organizacja szkoły:

- aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym,
- zapewnienie łatwego dostępu do dokumentów szkolnych, publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej; zapewnienie dostępu do aktualnych informacji dla rodziców,
- ujednolicenie dokumentacji wykorzystywanej przez nauczycieli, monitorowanie spójności dokumentów szkolnych,
- wspólne planowanie przez Radę Pedagogiczną działań podejmowanych w szkole, powoływanie zespołów zadaniowych,
- włączenie w prace nad tworzeniem dokumentacji szkolnej przedstawicieli Rady Rodziców,
- wykorzystywanie wniosków z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacji przeprowadzana w wybranych obszarach jako bazy do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości;

b. zarządzanie szkołą:

- racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi, poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania,
- utrzymanie budynku szkoły w odpowiednim stanie technicznym, systematyczne dostosowanie go do wymogów bezpieczeństwa;
- dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia, powiększenie parkingu, zabezpieczenie fundamentów szkoły od strony wschodniej przed przeciekaniem wód gruntowych;
- wzbogacenie wyposażenia szkoły o pomoce dydaktyczne, nowy sprzęt    komputerowy i multimedialny, aktualizację oprogramowania;
- systematyczne powiększanie księgozbioru biblioteki szkolnej, adaptacja strychu na bibliotekę multimedialną;
- zakup sprzętu nagłaśniającego (mikrofony);
- założenie monitoringu - wifi;
- zakup sprzętu sportowego.


3.2.5. W zakresie rozwijania zainteresowań uczniów:

- organizowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami uczniów,
- motywowanie ich do samodzielności i aktywności edukacyjnej,
- rozwijanie pasji sportowych uczniów (współpraca z klubami sportowymi),
- organizowanie wycieczek atrakcyjnych dla uczniów (współpraca z uczelniami wyższymi),
- zachęcanie dzieci do udziału w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych oraz pomoc w przygotowaniu się do nich,
- wzbogacenie oferty konkursów o turnieje edukacyjnych gier komputerowych,
- rozwijanie nawyków i potrzeby stałego kontaktu z kulturą poprzez udział
w zajęciach plastycznych, tanecznych, lekcjach muzealnych, koncertach
w filharmonii, wystawach, a także zwiedzanie zabytków i oglądanie spektakli teatralnych,
- wzmacnianie postaw badawczych i poszukiwawczych uczniów.

IV. Analiza pracy szkoły:

4.1.Szkoła analizuje wyniki badania umiejętności trzecioklasistów  i egzaminu gimnazjalnego

Szkoła gromadzi informacje dotyczące przeprowadzanych analiz wyników sprawdzianów i egzaminów próbnych i zewnętrznych z wykorzystaniem różnych metod i wdraża wnioski z tych analiz.
Do analizy wyników wykorzystuje się różnorodne metody (m.in. analizę jakościową, ilościową, medianę, modalną). Nauczyciele doskonalą umiejętności, które okazały się słabą stroną uczniów, zmieniają również organizację lekcji, stosują aktywizujące metody oraz indywidualizację procesu nauczania, a także prowadzą dodatkowe zajęcia.

4.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Nauczyciele systematycznie monitorują i diagnozują poziom wiadomości i umiejętności uczniów, a formułowane wnioski z analiz wdrażane są na zajęciach dydaktycznych, dydaktyczno- wychowawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i pozalekcyjnych. Realizacja wniosków przyczynia się do poprawy wyników w nauce. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana przez nauczycieli i dyrektora w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

4.3. Uczniowie są aktywni

Poprzez organizowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciele motywują uczniów do samodzielności i aktywności edukacyjnej. Uczniowie biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych np.: przedmiotowych, recytatorskich, ortograficznych, plastycznych, ekologicznych, językowych (j. niemiecki, j. angielski), bezpieczeństwa ruchu drogowego, wiedzy pożarniczej, o tematyce regionalnej i europejskiej. Szkoła osiąga wysokie wyniki w konkursach i zawodach sportowych oraz promuje  zdrowy styl życia poprzez uprawianie sportu, udział w konkursach i akcjach o tematyce dotyczącej zdrowia. Nauczyciele organizują grupowe i indywidualne zajęcia dla uczniów przygotowujących się do konkursów. Sale lekcyjne i korytarze są systematyczne dekorowane pracami wytwórczymi uczniów. Uczniowie chętnie organizują i biorą udział w akcjach charytatywnych.

4.4. Oferta edukacyjna umożliwia  realizację podstawy programowej

Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną dostosowana do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów. Nauczyciele systematycznie realizują projekty edukacyjne, prowadzą kółka zainteresowań, zajęcia indywidualne i zajęcia pozalekcyjne, w szkole działa również biblioteka.
Oferta edukacyjna umożliwia rozwój zainteresowań uczniów, a także pomaga przezwyciężać trudności w nauce. Jest systematycznie monitorowana i modyfikowana. Wybór programów nauczania jest zgodny z podstawą programową. Nauczyciele stosują nowatorskie rozwiązania programowe oraz realizowane są innowacje pedagogiczne. Uczniowie rozwijają nawyki i potrzebę stałego kontaktu z kulturą oraz poznają ciekawe formy spędzania czasu poprzez uczestnictwo  w zajęciach i spektaklach teatralnych, lekcjach muzealnych, wystawach, a także zwiedzanie zabytków. W szkole kształci się umiejętność posługiwania językami obcymi wraz ze znajomością kultury i obyczajów państw UE i świata (j. angielski i j. niemiecki). Szkoła promuje zdrowy styl życia i zachowania proekologicznego, biorąc udział w ogólnopolskich programach Na zajęciach, apelach,  lekcjach z wychowawcą wiele tematów poświęca się zdrowemu stylowi życia i zachowaniom proekologicznym. Szkoła podejmuje akcje charytatywne. Nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w zewnętrznych  i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Szkoła posiada bogatą ofertę pomocy  multimedialnych i dydaktycznych. Na bieżąco wiadomości o naszej placówce można pozyskać na szkolnej witrynie oraz w prasie lokalnej. Szkoła kultywuje tradycje patriotyczne, regionalne i religijne poprzez organizowanie: apeli szkolnych, akademii i uroczystości, w których udział biorą: społeczność szkolna, rodzice, mieszkańcy, przedstawiciele samorządowi i zaproszeni goście. Szkoła promuje wycieczki szkolne i wyjazdy na tzw. „zieloną szkołę”.

4.5. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, z uwzględnieniem indywidualizacji procesu edukacji. Szkoła organizuje i udziela pomocy pedagogicznej uczniom i ich rodzicom, o także współpracuje z  poradnią  psychologiczno-pedagogiczną. Prowadzone są zajęcia logopedyczne i zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz terapeutyczne i korekcyjno – kompensacyjne. Uczniowie mają szerokie możliwości uczestniczenia w zajęciach dodatkowych rozwijających ich zainteresowania, a także w zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne.
 

4.6. Respektowane są normy społeczne

Uczniowie prezentują właściwe zachowania. Szkoła diagnozuje sytuacje i potrzeby wychowawcze, realizuje działania wynikające z programu wychowawczego i profilaktycznego. Rada pedagogiczna opracowała szereg ważnych procedur dotyczących respektowania norm społecznych. Stale jest monitorowany i doskonalony Statut i WSO, aby zasady oceniania były przejrzyste i obiektywne. W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Nauczyciele poprzez działania profilaktyczne uczą umiejętnego rozwiązywania konfliktów i niwelowania dyskryminacji rówieśniczej wśród uczniów, obiektywnej samooceny, przestrzegania przez uczniów praw i obowiązków zgodnie ze Statutem.

4.7. Kształtuje się postawy uczniów

W szkole podejmowane są działania wychowawcze i profilaktyczne, które są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem.  Zgodnie ze statutem przestrzegane są prawa i obowiązki dzieci. System wartości akceptowany jest przez społeczność szkolną. Podczas zajęć nauczyciele uczą: zasad dobrego wychowania, szacunku do innych i samego siebie, szanowania odmiennych poglądów, stosowania zwrotów grzecznościowych i umiejętności odmawiania w sytuacjach presji rówieśniczej. Stwarzane są warunki do samorządnego działania uczniów poprzez między innymi wydawanie szkolnej gazetki, publikacje twórczości dziecięcej na szkolnej stronie internetowej, organizację apeli i akademii, wybory samorządowe, akcje charytatywne. Szkoła prowadzi systematyczny monitoring frekwencji uczniów na zajęciach.

4.8. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Szkoła posiada odpowiednie warunki lokalowe i  systematycznie jest modernizowana. Na bieżąco jest uzupełniana baza dydaktyczna i wyposażenie. Widoczna jest współpraca z biblioteką gminną i stale wzbogacana jest oferta czytelnicza o nowe woluminy. Szkoła posiada bogato wyposażone pracownie komputerowe i mobilny Internet. Bogate wyposażenie w sprzęt sportowy i zaplecze  wpływają w dużym stopniu na prowadzenie ciekawych zajęć i rozwijanie zainteresowań sportem wśród uczniów.
Oddano również do użytku boisko do piłki ręcznej i nożnej oraz drugie boisko do piłki koszykowej i siatkowej. Zmodernizowano także kuchnię i stołówkę szkolną. W ww. pomieszczeniach i na boisku znajdują się regulaminy instruujące.

 

4.9. Szkoła ma koncepcję pracy

Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, którą się analizuje i modyfikuje. Jest znana i akceptowana przez uczniów i ich rodziców. W tworzeniu koncepcji brali udział członkowie Rady Pedagogicznej, dyrektor szkoły, Rada Rodziców oraz uczniowie.

4.10. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

Nauczyciele organizują zajęcia dla uczniów w oparciu o wybrane programy nauczania, które są zgodne z podstawą programową. Procesy edukacyjne są monitorowane i doskonalone. Prowadzony jest nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna zgodnie z planem. Nauczyciele stosują jasno określone wymagania oraz zasady oceniania zgodne z obowiązującą podstawą programową. Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem efektów edukacyjnych, wykorzystując pomysłowość, kreatywność i indywidualizację nauczania. Informacje o postępach w nauce motywują uczniów oraz  pomagają uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się. Uczniowie i rodzice znają wymagania na oceny z poszczególnych przedmiotów.

4.11. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

W szkole powołane są zespoły przedmiotowe, które wspólnie planują i  korelują działania oraz analizują efekty pracy. Nauczyciele wykorzystują fachową wiedzę i doświadczenie zawodowe przy wzajemnym wspomaganiu się w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych. Wprowadzają zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych w wyniku analizy sytuacji dydaktycznej i wychowawczej w zespołach klasowych i  ustaleń między nauczycielami.

 

4.12. Wykorzystywanie zasobu środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

W działaniach szkoły uwzględnione są możliwości i potrzeby środowiska lokalnego. Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów. Szkoła współpracuje z władzami samorządowymi, Biblioteką Miejską, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Pomocy Społecznej „Leśna Polana”, Policją , Ochotniczą Strażą Pożarną, Nadleśnictwem Olkusz, fundacjami oraz z placówkami oświatowymi naszej gminy. W czasie zajęć uczniowie zdobywają  wiedzę dotyczącą degradacji środowiska lokalnego i zagrożeń wynikających
z rozwoju cywilizacji. Szkoła organizuje pomoc dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

4.13. Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

Szkoła kształtuje pożądany model absolwenta, realizując koncepcję pracy szkoły i promując wyróżniających się uczniów (strona internetowa, prasa lokalna, gazetka szkolna). Z kolei informacje o losach absolwentów są wykorzystywane do motywowania do pracy pozostałych w szkole uczniów. Absolwenci są też zapraszani na organizowane przez szkołę akademie i spotkania, odbywają w szkole praktyki studenckie, uświetniają swoimi występami różnego rodzaju uroczystości.

4.14. Promowana jest wartość edukacyjna

Szkoła posiada stale aktualizowaną stronę internetową, na której umieszczane są informacje o bieżącej działalności szkoły, uczniowie redagują też gazetkę szkolną i współpracują z prasą lokalną. Systematycznie realizowane są projekty edukacyjne, uczniowie biorą udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz w zawodach sportowych. W organizowanych przez szkołę uroczystościach, akademiach i spotkaniach zawsze są obecni zaproszeni goście i rodzice.

4.15. Rodzice są partnerami szkoły

Szkoła na bieżąco informuje rodziców o prawach i obowiązkach wszystkich członków społeczności szkolnej, w tym także rodziców. Znane są rodzicom plany pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także koncepcja pracy szkoły. Nauczyciele i dyrektor wspierają rodziców rzetelną informacją o dziecku, jego postępach w nauce i zachowaniu, oraz wspólnie podejmowane są działania wspierające jego rozwój. Rodzice angażowani są w proces ewaluacji wewnętrznej szkoły i uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez szkołę. Pomagają przy organizacji imprez, monitorują przebieg procesu edukacyjnego, biorąc udział w wywiadówkach oraz indywidualnych spotkaniach z nauczycielami. Organizują imprezy kulturalne, z których dochód przekazują na potrzeby szkoły oraz indywidualnie sponsorują imprezy dla dzieci. Bardzo dobrze układa się współpraca z Radą Rodziców, która ma duży udział w tworzeniu koncepcji pracy szkoły.

4.16. W szkole funkcjonuje współpraca w zespołach

Procesy edukacyjne realizowane są w oparciu o systematyczną i efektywną  współpracę pomiędzy nauczycielami. Regularnie odbywają się spotkania zespołów samokształceniowych celem wypracowania zasad planowania i realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych
i opiekuńczych, co sprzyja wymianie doświadczeń. W zakresie WDN nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy, pozyskują wiedzę i umiejętności przydatne w codziennej pracy z uczniem, opracowują narzędzia np. do ewaluacji wewnętrznej, plany dydaktyczne i wychowawcze, oceniają  programy i podręczniki, opracowują procedury obowiązujące w szkole, ewaluują programy, WSO i Statut.

4.17. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Ewaluacja wewnętrzna jest planowana i prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli. Wnioski wynikające z  nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej ujęte są w różnorodnych planach pracy oraz programach naprawczych z poszczególnych obszarów edukacyjnych i służą do wprowadzania zmian mających pozytywny wpływ na kierunki rozwoju szkoły. Nauczyciele realizują odpowiedzialnie plany awansu  i doskonalenia zawodowego. Terminowo i odpowiedzialnie realizowane są wewnętrzne zarządzenia i przestrzegane jest prawo oświatowe.
 

V. Ewaluacja koncepcji pracy szkoły

5.1  Zespół ewaluacyjny

 

Ewaluację wewnętrzną koncepcji pracy szkoły przeprowadza zespół powołany przez dyrektora szkoły.

5.2  Zadania zespołu ewaluacyjnego:
- opracowanie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej,
- koordynacja i przeprowadzenie badań,
- opracowanie wyników badań,
- przygotowanie projektu raportu i przedstawienie go do akceptacji dyrektorowi szkoły,
- zapoznanie Rady Pedagogicznej, Radę Rodziców i uczniów z wynikami raportu.

5.3. Metodologia i źródła informacji zastosowane w trakcie badań:
- wnioski zespołów samokształceniowych nauczycieli przedmiotów humanistyczno - artystycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz zespołu nauczycieli klas I-III s.p. i wychowawczego;
- badania ankietowe wśród nauczycieli, rodziców, uczniów i pracowników niepedagogicznych,
- ustne opinie, uzyskane od nauczycieli, rodziców i uczniów w trakcie wywiadu (metoda fokusowa),
- rozmowy z przedstawicielami organu prowadzącego.