Nawigacja

Informacje ogólne Historia szkoły Patron Prezentacja

O szkole

Informacje ogólne

Statut jednostki dostępny jest w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
Organem prowadzącym jest Gmina Bukowno.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.


 

Organizacja i sprawowane funkcje:
    

Zespół Szkół nr 2 w Bukownie utworzony został Uchwałą nr XV/86/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 sierpnia 2003 r.
 

W skład Zespołu wchodzą:
    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. St. Reymonta w Bukownie
    Gimnazjum nr 2 w Bukownie
Forma organizacyjno – prawna jednostek wchodzących w skład Zespołu – jednostki budżetowe.


Realizacja zadań Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:

1.    Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawach oraz przepisach wydanych na ich podstawie koncentruje się na prowadzeniu działalności dydaktycznej , wychowawczej oraz opiekuńczej uwzględniając program wychowawczy, profilaktyki do potrzeb danego środowiska , a w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia określonego typu szkoły
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków Zespołu i wieku uczniów
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Zespołu
 • stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

2.    Wymienione zadania realizuje się poprzez:

 • obowiązkowe zajęcia lekcyjne
 • zajęcia korekcyjno – wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój uczniów z zaburzeniami rozwojowymi
 • umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów
 • zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej uczniom
 • zapewnienie doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia,
 • organizację współdziałania z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
 • organizację współdziałania i współpracy z rodzicami, opiekunami prawnymi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,Zespół realizuje także zadania opiekuńcze z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP, w szczególności:


1)    zapewnienie opieki uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych – za bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia,
2)    omawianie  z uczniami regulaminów korzystania z pracowni przedmiotowych oraz sali gimnastycznej na początku każdego roku szkolnego,
3)    organizowanie  dyżurów porządkowych w szkole w celu unikania
sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczniów,
4)    zapewnienie  opieki podczas zajęć poza terenem Zespołu,
5)    stosowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów.


Struktura własnościowa i majątek.

Decyzją z dnia 26 listopada 2008r. Burmistrz Miasta  Bukowno przekazał w nieodpłatny trwały zarząd nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 0,3259 ha położonej w Bukownie przy ul. Sławkowskiej 133, stanowiącej działkę nr 501 o powierzchni 0,2642ha objętej KW nr  40124, działkę nr 502/1o powierzchni 0,0357 ha, objętej KW nr 44739oraz działkę nr 499/5 o 0,0260 ha, objętej KW nr 24028. Nieruchomość powyższa zabudowana jest budynkami: szkoły, sali gimnastycznej i placem rekreacyjnym.
Burmistrz Miasta Bukowno udzielił Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Bukownie pełnomocnictwa do jednoosobowego działania w sprawach związanych z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością statutową Zespołu.