Nawigacja

Prawa i obowiązki ucznia Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji do gimnazjum Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji do szkoły podstawowej

Dokumenty

Prawa i obowiązki ucznia

PRAWA UCZNIA

UCZEŃ MA PRAWO DO:

 1. WŁAŚCIWIE ZORGANIZOWANEGO PROCESU KSZTAŁCENIA, ZGODNIE Z ZASADAMI HIGIENY PRACY UMYSŁOWEJ,

 

 1. OPIEKI WYCHOWAWCZEJ I WARUNKÓW POBYTU W SZKOLE ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO OCHRONE PRZED WSZELKIMI FORMAMI PRZEMOCY FIZYCZNEJ BĄDŹ PSYCHICZNEJ ORAZ POSZANOWANIE JEGO GODNOŚCI,

 

 1. KORZYSTANIA Z POMOCY STYPENDIALNEJ LUB DORAŹNEJ, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI,

 

 1. ŻYCZLIWEGO, PODMIOTOWEGO TRAKTOWANIA W PROCESIE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYM,

 

 1. SWOBODY WYRAŻANIA MYŚLI I PRZEKONAŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ŻYCIA SZKOŁY, A TAKŻE ŚWIATOPOGLĄDOWYCH I RELIGIJNYCH - JEŚLI NIE NARUSZA TYM DOBRA INNYCH,

 

 1. ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ, ZDOLNOŚCI I TALENTÓW,

 

 1. SPRAWIEDLIWEGO, OBIEKTYWNEGO I JAWNEGO OCENIANIA ORAZ USTALONYCH SPOSOBÓW KONTROLI POSTĘPÓW W NAUCE,

 

 1. POMOCY W PRZYPADKU TRUDNOŚCI W NAUCE,

 

 1. KORZYSTANIA Z PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I ZAWODOWEGO,

 

 1. KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, SPRZĘTU, ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH, KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH,

 

 1. WPŁYWANIA NA ŻYCIE SZKOŁY POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWĄ ORAZ ZRZESZANIA SIĘ W ORGANIZACJACH DZIAŁAJĄCYCH W SZKOLE,

 

 1. NAJWYŻEJ DWÓCH PRAC KLASOWYCH (CO NAJMNIEJ 45 MINUTOWYCH) W CIĄGU TYGODNIA- JEDNEJ W CIĄGU DNIA,

 

 1. SPRAWDZIANY (10-20 MINUTOWE ) OBEJMUJĄCE TREŚCI NAUCZANIA OSTATNICH TRZECH LEKCJI MOGĄ BYĆ PRZEPROWADZANE BEZ UPRZEDZENIA (TZW.KARTKÓWKI),

 

 1. UCZEŃ MOŻE OPUŚCIĆ SZKOŁĘ PRZED ZAKOŃCZENIEM ZAJĘĆ, PO ZWOLNIENIU PRZEZ NAUCZYCIELA, JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZAŚWIADCZENIA PRZEZ RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) LUB OSOBIŚCIE PO SPORZĄDZENIU ADNOTACJI W DZIENNIKU LEKCYJNYM,

 

 1. W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA, UCZEŃ – PRZEDSTAWICIEL RADY UCZNIOWSKIEJ LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE MOGĄ:

 

 • ZWRÓCIĆ SIĘ Z PROŚBĄ O POMOC DO WYCHOWAWCY LUB PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA W FORMIE PISEMNEJ,
 • JEŻELI DZIAŁANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH OSÓB BĘDĄ NIESKUTECZNE NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ Z PISEMNĄ PROŚBĄ O POMOC DO DYREKTORA SZKOŁY,
 •  NASTĘPNĄ INSTANCJĄ JEST ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY NAD SZKOŁĄ – KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE

 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA

 

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

 

 1. PRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ NA TERENIE SZKOŁY,

 

 1. NIE STWARZANIA ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA SWOJEGO I INNYCH PRZEZ NIEODPOWIEDNIĄ ZABAWĘ,

 

 1. AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH I W ŻYCIU SZKOŁY,

 

 1. PRZECIWDZIAŁAĆ WSZELKIM PRZEJAWOM NIEODPOWIEDZIALNOŚCI , MARNOTRAWSTWA I NISZCZENIA MAJĄTKU SZKOLNEGO, DBAĆ O PORZĄDEK, ŁAD, ESTETYKĘ POMIESZCZEŃ ORAZ ZIELENI W SZKOLE I W OTOCZENIU,

 

 1. OBOWIĄZKIEM UCZNIA JEST PUNKTUALNE I REGULARNE UCZĘSZCZANIE NA ZAJĘCIA SZKOLNE,

 

 1. DBANIA O WŁASNE ŻYCIE, ZDROWIE, HIGIENĘ ORAZ ROZWÓJ,

 

 1. PODPORZĄDKOWANIA SIĘ ZALECENIOM DYREKTORA I INNYCH NAUCZYCIELI,

 

 1. PRZESTRZEGANIA ZASAD KULTURY WSPÓŁŻYCIA W ODNIESIENIU DO KOLEGÓW/KOLEŻANEK, NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY,

 

 1. WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA SIĘ WOBEC NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY,

 

 1.  UCZNIOWIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO SZANOWANIA SYMBOLI SZKOŁY ORAZ KULTYWOWANIA TRADYCJI SZKOŁY,

 

 1. UCZNIA OBOWIĄZUJE ZAKAZ PICIA ALKOHOLU, UŻYWANIA NARKOTYKÓW I PALENIA TYTONIU,