Nawigacja

Regulamin uczniowski Regulamin sal lekcyjnych Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej Regulamin boiska szkolnego Regulamin "zielonej szkoły" Regulamin szkolnej pracowni komputerowej

Regulaminy

Regulamin uczniowski

 

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

 

 

 

 1. Na terenie szkoły obowiązują postanowienia zawarte w Statucie Szkoły i w Regulaminie Szkoły.

 

Uczeń i rodzice oraz opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są do zapoznania się z ww. dokumentami i ich przestrzegania.

 1. Uczeń swoją postawą ma godnie reprezentować szkołę, do której uczęszcza, szanować pracowników szkoły i uczniów.
 2. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP.

 

Uczeń jest zobowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. Każdy najmniejszy wypadek należy zgłaszać nauczycielowi.

 1. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie  na zajęcia szkolne.
 2. Uczeń może zostać zatrzymany dłużej poza obowiązującym czasem zajęć w przypadku łamania regulaminu szkoły , po uprzednim poinformowaniu jego rodziców (opiekunów prawnych) lub osobiście po sporządzeniu adnotacji w dzienniku lekcyjnym.
 3. Uczeń może opuścić szkołę przed zakończeniem zajęć , po zwolnieniu go przez nauczyciela jedynie na podstawie pisemnego zaświadczenia od rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Jeżeli uczeń samowolnie opuści szkołę  , odpowiedzialność za to ponoszą w pełni jego rodzice lub opiekunowie prawni. Opuszczone lekcje nie mogą być usprawiedliwione.
 5. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może być zwolniony z dalszych zajęć po uprzednim powiadomieniu i sprowadzeniu rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Do czasu przybycia rodziców lub opiekunów uczeń przebywa pod opieką szkoły.
 6. Uczeń jest zobowiązany przez cały okres przebywania w szkole do noszenia zmiennego obuwia (tenisówki , adidasy).
 7. Na teren szkoły zabrania się wprowadzania osób trzecich.
 8. Na terenie szkoły i w jej okolicy obowiązuje zakaz palenia i posiadania papierosów, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz jakichkolwiek transakcji handlowych między uczniami.
 9. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania pracowników oraz uczniów bez ich wyraźnej zgody.
 10. Obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły rzeczy wartościowych , telefonów komórkowych, pagerów, odtwarzaczy, itp. oraz innych urządzeń służących do rejestrowania obrazu i dźwięku, przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów np. petard, ostrych narzędzi, laserów.
 11. Za rzeczy wartościowe, odzież niezabezpieczoną w  szatni i przedmioty porzucone przez ucznia szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 

Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą.

 1. W przypadku konieczności wniesienia wartościowych rzeczy na teren szkoły należy je zdeponować u nauczyciela.
 2. Podczas przerw obowiązuje zakaz:
 • bezzasadnego przebywania w toaletach, w kabinach może przebywać tylko jedna osoba
 • przebywania w piwnicach, szatniach i korytarzu na poziomie 0
 • opuszczania budynku szkolnego bez zgody wychowawcy
 1. Podczas przerw obowiązuje na korytarzach szkolnych zakaz:
 • biegania , grania w piłkę , uprawiania hazardu , innych niebezpiecznych zabaw
 • otwierania okien bez zgody nauczyciela dyżurującego
 • siadania na parapetach
 • zaśmiecania, brudzenia, plucia
 1. Uczeń jest zobowiązany do pozostawienia pomieszczeń, w których przebywa w należytym porządku.

 

Ma  obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa, niszczenia majątku szkolnego.

 1. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez ich dziecko na terenie szkoły.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do dopilnowania realizacji obowiązku szkolnego ucznia i śledzenia jego postępów w nauce, wspierania szkoły w procesie wychowawczym , usprawiedliwiania każdej nieobecności do tygodnia licząc od ostatniego dnia nieobecności.
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni winni konsultować się z nauczycielami , pedagogiem , psychologiem na wywiadówkach, konsultacjach lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
 4. Strój ucznia musi być estetyczny, czysty, kolory stonowane.

 

Obowiązuje zakaz:

 • farbowania włosów
 • fryzur i strojów demonstrujących przynależność do subkultur
 • skąpego ubioru: obcisłych i zbyt krótkich spodenek , w przypadku dziewcząt zbyt krótkich spódnic, bluzek przezroczystych, z dużym dekoltem lub odsłaniających brzuch
 • malowanie paznokci,makijażu
 • tatuaży
 • drogiej okazałej biżuterii.

 

 1. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii i ozdób.
 2. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój świąteczny.

 

Dziewczęta obowiązuje granatowa lub czarna spódnica, biała bluzka. Chłopców obowiązuje garnitur, ewentualnie granatowe lub czarne spodnie i biała koszula, krawat.

 1. Na terenie szkoły uczeń przebywa w zmiennym obuwiu oraz bez płaszcza, kurtki. Obowiązuje zakaz noszenia szalików, czapek oraz innych nakryć głowy.